Can't connect to MySQL server on 'bebrs.sigmanet.lv' (113) E-prasmju partnerības memoranda pievienošanās forma

Latvijas "E-prasmju partnerības" partnera pieteikuma forma


Lūdzu obligāti aizpildiet informāciju ar * atzīmētajos laukos


Organizācijas nosaukums *
Organizācijas tips *Web adrese
Plānotās aktivitātes nosaukums un īss apraksts *

Plānotās aktivitātes veids *Atbilstība memoranda virzieniem * Lūdzu, atzīmējiet atbilstošu virzienu un apakšvirzienu, var būt vairāki

1. virziens – Izglītība atbilstoši darba tirgus prasībām, apakšvirzieni:

1.1 Augstākās un profesionālās izglītības iestāžu ciešāka sadarbība ar nozares asociācijām, lai sagatavotu kvalificētus IKT speciālistus atbilstoši darba tirgus prasībām; profesionālo IKT programmu veidošana atbilstoši nozares uzņēmumu prasībām;
1.2 Atbalsts nodarbināto profesionālai pilnveidei komersantu konkurētspējas veicināšanai IKT nozarē sadarbībā ar nozaru asociācijām, lai veicinātu ne tikai eksportu, bet arī varētu nodrošināt iekšējās valsts un tautsaimniecības vajadzības un konkurētspēju;
1.3 Mūžizglītības aktivitātes un mācības balstoties uz darba devēju pieprasījumu, tai skaitā, bezdarbnieku un darba meklētāju pārkvalifikācija un atgriešana darba tirgū, zināšanu novērtēšana un karjeras konsultācijas;
1.4 Vienotas Eiropas kvalifikācijas un sertifikācijas shēmas ieviešanas veicināšana IKT profesionāļu un profesionālo lietotāju prasmju un kvalifikācijas noteikšanai un atzīšanai.


2. virziens – Jauniešu piesaiste IKT jomai, apakšvirzieni:

2.1 Matemātikas un citu eksakto zinātņu apguve skolās, algoritmiskās domāšanas veicināšana, informātikas stundu satura nomaiņa, iekļaujot skolēniem praktiski pielietojamas prasmes, un to pasniegšanas uzsākšana pēc iespējas ātrāk, atbilstoši skolēna vecumposmam un mācību programmai;
2.2 Atbalsts jauniešu apmācībām, kuriem tā ir pirmā darbavieta, nodrošinot praktisko iemaņu apguvi jaunākajās tehnoloģijās;
2.3 Jauniešu piesaiste IKT profesijai – informatīvas kampaņas, IKT karjeras portāls, vasaras IKT nometnes, dažādi profesionālās orientācijas pasākumi.


3. virziens – Interaktīvs un mūsdienīgs mācību process un digitāls saturs, apakšvirziens:

3.1 Daudzveidīga digitālā satura un mācību materiālu izstrāde un brīva pieejamība, tostarp latviešu valodā, kā arī drukāto mācību materiālu papildināšana ar elektroniskiem atbalsta resursiem.


4. virziens – Sabiedrības izglītošana par digitālo prasmju nepieciešamību, e-iekļautība, apakšvirzieni:

4.1 Informatīvās ikgadējās kampaņas „E-prasmju nedēļa” rīkošana;
4.2 Sabiedrības dažādu grupu – mazo, mikro un vidējo uzņēmumu, valsts un pašvaldību sektorā strādājošo, skolotāju un vecāku, bērnu un jauniešu - informēšana par e-prasmju un IKT risinājumu, e-pakalpojumu efektīvu izmantošanu un apmācība;
4.3 Senioriem pielāgotu izglītības programmu veidošana un realizēšana, uzlabojot vecāka gadagājuma cilvēku dzīves kvalitāti elektroniskajā laikmetā, sniedzot plašākas iespējas aktīvam dzīvesveidam un nodarbinātībai, dažādu e-pakalpojumu izmantošanai.

Plānotie rezultatīvie rādītāji *
Lūdzu, atzīmējiet plānotos rādītājus un sasniedzamo vērtību, piemēram, apmācīti cilvēki, organizēti pasākumi u.tml.
Mērķauditorija *
Lūdzu, aprakstiet plānoto tiešo un netiešo mērķauditoriju – organizācijas/iedzīvotāji/citi
Laika periods *
Lūdzu, norādiet plānoto sākuma un beigu laiku
Norises vieta *
Lūdzu, norādiet, vai aktivitāte ir nacionāla, reģionāla vai vietēja mēroga, norādot konkrētas plānotās norises vietas
Papildu informācija
Cita informācija par aktivitāti, kas, Jūsuprāt, ir svarīgaKontaktinformācija *

Vārds, uzvārds *
Organizācija *
Amats *
E-pasts *
Tālrunis *
Mob.

Iesniedzot šo tiešsaistes formu, es apliecinu, ka esmu attiecīgi pilnvarots un apstiprinu, ka manis pārstāvētā organizācija pievienojas E-prasmju partnerības memorandam.